Tel: 096341284

Email: santamarialanova@parrocchiaspiritosantovv.it

PARROCCHIA SPIRITO SANTO - SANTA MARIA LA NOVA